DEPO / LOJ?ST?K DANI?MANLI?I

Depolar?n?zdaki karga?aya bir son verebiliriz.

Detay...

PROJE Y?NET?M DANI?MANLI?I

ERP projelerini planl?yor, y?netiyor ve denetliyoruz.

Detay...

END?STR?YEL E??T?M H?ZMETLER?

Proje Y?netimi,MS Project ve Depo Ynt. e?itimleri veriyoruz.

Detay...

???nc? Part? Loj?st?k H?ZMET ALIM Dan??manl???

Do?ru sorular ve cevaplar i?in bizi aray?n.

Detay...

平时我们都有喜欢吃东西的习惯,美食是上天赐予人类的可以让人幸福的东西丰胸产品。就好像日本动漫里中华小当家一样,料理是能够带给人们幸福的东西一样丰胸产品酒酿蛋,所以吃是可以说我们生命中非常重要的东西。尤其中国人民以食为天,更是如此可以说是一种文化图腾了产后丰胸。深深烙印再我们民族记忆当中。而今天想说的是,可以更好的吃东西的同时,丰满我们的曲线哦,不过看你如何选择自己食物很重要了丰胸食物

UYGULAMALAR

B?Z K?M?Z?

Biz (Ya?mur Katipo?lu ve ?mit G?lsen) uzun y?llard?r end?stride, end?stri projelerinde ?al??an tecr?beli m?hendisleriz.

Ben (Ya?mur Katipo?lu) ?T? makina m?hendisli?inden 1992 y?l?nda mezun oldum ve y?ksek lisans yapt?m. ?mit G?lsen ise ODT?'den 1985 y?l?nda mezun oldu. Yedek subay olarak ge?en askerlik y?llar?m?z? saymazsak, her ikimizin de hayat? fabrikalarda, depolarda, proje ya da planlama ofislerinde ge?ti. Tan???kl???m?z 10 y?ldan fazla bir s?re ve uzun y?llard?r Katipo?lu Dan??manl?k Ltd. alt?nda, birlikte ?al???yoruz. B?y?k projelerde birlikte ?al??t???m?z (i? birli?i yapt???m?z) dan??man ve yaz?l?m kadrolar? da var. Projelerde m??terimizin se?ti?i ekiplerle birlikte ?al??maya da al??k?n?z.

?al??ma konular?m?z?, bu sitede g?rebilir, inceleyebilirsiniz. S?kl?kla, ERP projelerinin se?iminde, kurulumunda ve kontrol?nde dan??manl?k - proje y?netimi hizmetleri veriyoruz. Ya da iyile?tirme projeleri kapsam?nda, bu uygulamalarla ?al???yoruz. Belirtmek isteriz ki, hi? bir ERP firmas?n?n temsilcisi ya da taraftar? de?iliz. Ba??ms?z kalmaya ve m??terimize en uygun uygulamay? se?meye ?nem veriyoruz. Bazen ERP yerine ba?ka ??z?mler de ?nerebiliyoruz.

Dan??manl???n yan? s?ra, bilgi ve tecr?belerimizi verdi?imiz e?itimlerle, firmalara ve gen? ku?aklara aktarmaya gayret ediyoruz.

?zge?mi?lerimiz

Bro??r - 1

Bro??r - 2

Bro??r - 3

H?ZMETLER?M?Z

KAT?PO?LU DANI?MANLIK ve Sistem M?hendisli?i, kurumlar?n ?retim ve da??t?m a?amalar?ndaki lojistik s?re?lerinin iyile?tirilmesine ve yat?r?m projelerinin y?netimine y?nelik ba??ms?z, profesyonel, sistem m?hendisli?i ve lojistik dan??manl??? hizmeti vermektedir. Faaliyet konular?;

- Tedarik Zinciri Dan??manl???
- Yaz?l?m Dan??manl???
- Malzeme Ta??ma Lojisti?i
- Depo & Da??t?m Merkezleri
- Proje Y?netim Dan??manl???

olarak ?zetlenebilen KAT?PO?LU DANI?MANLIK, geni? kapsaml? m?hendislik hizmetlerinin gerekli oldu?u entegre lojistik projelerde hizmet vererek, m??terinin kurum kimli?ine ve uluslararas? standartlara uygun, modern ve teknolojik ??z?mleri m??terilerine yerle?tirmeyi hedeflemektedir.

Videolar