PROJE Y?NET?M DANI?MANLI?I

Proje Y?netim Dan??manl???, bir yat?r?m projesinin yat?r?mc? kurulu?un stratejisine uygun olarak belirlenen b?t?e ve takvim i?inde uygulanmas?n? temin amac?yla yap?lan dan??manl??? kapsamaktad?r. KAT?PO?LU DANI?MANLIK, geni? kapsaml? m?hendislik hizmetlerinin gerekli oldu?u lojistik projelerde, saha uygulamas? tecr?besine sahip uzman ekipleri ile uygulamalar?n m??teri ?al??ma ?artlar?na ve uluslararas? normlara uygun olarak hayata ge?irilmesini sa?lamaktad?r.

Projelerde, m??terisi ile birlikte olu?turulan proje ekiplerinin bir par?as? olarak rol alan KAT?PO?LU DANI?MANLIK, sahip oldu?u bilgi birikimini de proje ?yeleri ile payla?maktad?r. Bu ?er?evede verdi?imiz hizmetleri a?a??daki ba?l?klarda ?zetleyebiliriz:

Entegre Lojistik Projeleri Y?netimi

Geni? kapsaml? m?hendislik hizmetlerinin entegre edildi?i lojistik projeler, sistem bak??? gerektiren bir proje y?netim felsefesi ile hayata ge?irilmelidir. Projede yer alan ?e?itli partilerin koordinasyonu, ya?anmas? muhtemel problemleri ?nceden tahmin ederek gerekli ?nlemlerin al?nmas?, proje ilerlemesinin takibi ciddi tecr?be gerektiren ve projenin ba?ar?l? olmas? ile ba?ar?s?z olmas? aras?ndaki s?n?r? belirleyen fakt?rlerdir.
 

Firmam?z ?kurumsal kaynak planlama (KKP) yaz?l?m ? projelerinde a?a??da belirtilen hizmetleri vermektedir :

 

-Firman?n mevcut ?kurumsal kaynak planlama yaz?l?m??n?n veya ?e?de?er uygulamas??n?n kuvvetli-zay?f yanlar?n?n analizi,

-B?l?mler baz?nda kurumsal kaynak planlama yaz?l?m?ndan beklentilerin raporlanmas?, teknik ihtiya?lar listelerinin ??kar?lmas?,

-B?l?m anahtar kullan?c?lar?n?n belirlenmesi ve potansiyel proje ekibinin yeni KKP yaz?l?m? vizyon anketinin yap?lmas?,

-Yeni kurumsal kaynak planlama yaz?l?m projesi ama? ve fazlar k?r?l?m?nda hedeflerinin belirlenmesi,

-Proje kaba fizibilite ?al??mas?n?n (?n b?t?e, termin ve proje ayl?k giderler projeksiyonu) yap?lmas?,

-Firma yeni kurumsal kaynak planlama yaz?l?m projesi teklif isteme dosyas?n?n haz?rlanmas?,

-Tekliflerin teknik, finansal ve idari k?r?ml?mlarda analizlerinin yap?lmas? ve puanlama,

-Projenin anahtar teslimi veya adam.g?n uygulamas? y?ntemlerinden hangisi ile ihale edilece?inin belirlenmesi,

-Yeni KKP yaz?l?m? kullan?c? say?lar?n?n 10 senelik projeksiyon ?er?evesinde belirlenmesi, isim bazl? veya e? zamanl? kullan?c?ya g?re lisans yap?lar?n?n analizi,

-Proje s?zle?mesinin Firma?n?n b?t?e, termin ve teknik performans kriterlerine uygun olarak haz?rlanmas?,

-KKP yaz?l?m? uyarlay?c? firma hakedi? ?ablonunun haz?rlanmas?,

-Proje y?netiminin yap?lmas?

 


 

Firmam?z?n hayata ge?irmi? oldu?u baz? i?leri a?a??daki sayfalarda ?zetlenmeye ?al???lm??t?r.

 

- Firma ve i?inde bulundu?u tedarik zinciri i?indeki malzeme (hammadde, yar?mam?l, mam?l, sarf), para ve dok?man (veri) ak?? analizi kurumsal kaynak planlama yaz?l?m? temel omurgas?n? olu?turur.

 

- Malzeme kabul-giri?, karantina, kalite kontrol, ?retime besleme-depolara geri iade ve sevkiyat-??k?? fi? veya dok?manlar?n?n ger?ek / e? zamanl? KKP yaz?l?m? ile ba??n?n kurulmas? s?rd?r?lebilir geli?im i?in ?artt?r.

  - KKP yaz?l?m?n?n ?al??t??? temel veri seti (malzeme kod ve tan?m yap?s?, ?r?n a?a?/re?eteleri, rotalar) mevcut durumunun incelenmesi ve gerekiyor ise yeniden olu?turulmas? veya reziyonu .

 

 

- Sahadan KKP yaz?l?m?na veri ak??? i?in haritalama ?al??malar?n?n yap?lmas?.

 

 

 

 

 

 


Ba?a D?n

 

女人心海底针,指的是女人心思复杂难以捉摸丰胸产品。但若以每个月的月经周期来看待女人是复杂的动物这件事,是颇精准的论述专业丰胸导师,因为女人体内女性荷尔蒙变化不仅影响生理,更影响心理。我们都知道女人的周期是伴随时间的丰胸效果,所谓人无白日好,花无白日圆。好的女人生理周期可以很好的,延长胸部美丽的周期。同理健康乳腺的周期也可以很好促进经络的循环丰胸食物,女人也会有很好的保持年轻的状态。