???NC?  PART? LOJ?ST?K H?ZMET? ALIM DANI?MANLI?I  


Birlikte d???nelim... Do?ru sorular? soral?m... Do?ru cevaplar? bulal?m...

Ve sizi y?nlendirelim.

- ?al??makta oldu?unuz Lojistik Firman?z (3 PL) ile y?r?tt???n?z operasyon/lar? g?zden ge?irmeli misiniz?
- 3 y?ld?r ?al??makta oldu?unuz 3 PL (nakliye, g?mr?k veya depo operasyonlar?n?z? ?stlenen lojistik firmas?) firman?zla aran?zdaki ?al??ma ?artlar?n? nas?l g?zden ge?iyorsunuz?
- Mevcut 3PL operasyonunun m??terinizi memnun etme seviyesi nedir?
- ?lgili operasyon hizmet seviyenizin k?yaslama ?al??malar? ile kar??la?t?r?lmas? i?in bedel ?demeye haz?r m?s?n?z?
- 3PL firman?z?n ?irketinizde ?stlendi?i operasyonda ??renme (uyum) s?reci boyunca hizmet seviyesi ne olmu?tur?
- 3PL firman?z?n Sizin ad?n?za y?r?tt??? operasyonunuzda kulland??? insan kayna??n?n e?itim ve tecr?be d?zeyi nedir?
- 3 PL firman?z?n performans?n? periyodik (1, 3, 6 ve 12 ayl?k) olarak de?erlendirmek i?in kulland???n?z bir formunuz var m?d?r (3 PL firman?z?n Size sundu?unun d???nda)?
- 3 PL firman?z?n operasyon performans?n? ?l?mek i?in kulland???n?z form yeteri kadar a??k ve kapsaml? m?d?r?
- T?m palet tipleri (800x1.200, 1.000x1.200, 1.100x1.200) i?in gelen ?r?nlerin sevkiyat ?ncesi bo?alt?lmas? ile ilgili performans de?erleriniz belli midir?
- Gelen paletler ?zerinde kar???k kalem (SKU) ?r?n kolileriniz bulunur mu?
- D?kme gelen her kalem (SKU) kolisi ayr? bir palete mi dizilmelidir? Bir palet ?zerine kar???k ?r?n konabilir mi?
- Kabul? yap?lan ?r?nlerin kalem (SKU) baz?nda ayr??t?r?lmas?, lot ve seri takip kriterleriniz nedir?
- Bo?alt?lan etiketsiz ?r?nlerin etiketlenme prosed?r?n?z nedir?
- G?nl?k sevkiyat ortalama palet, koli, tekil adet, ba?, ?uval miktarlar?n?z ?r?n k?r?l?mlar?nda nedir?
- Kab?l (bo?altma), ayr??t?rma, paletleme, etiketleme, yerle?tirme, sipari? toplama, sevkiyat gibi s?re?leriniz i?in ortalama s?releriniz tan?ml? m?d?r?
- 3 PL firman?z?n y?r?tm?? oldu?u operasyondaki ?r?n hasarlanma ve kay?p miktarlar?n?z ?r?n baz?nda belli midir?
- 3 PL firman?z ile aran?zdaki veri ileti?im sisteminin haritaland?r?lmas? var m?d?r?
- Her 3 y?lda bir ?al??t???n?z 3 PL firman?z? de?i?tirdi?inizde %10 maliyet tasarrufu sa?layabilir misiniz?


  

由于长期的不正确的坐姿丰胸酒酿蛋,翘二郎腿等都会使得你自身的髋骨变得更大,从而臀部变大丰胸产品,失去蜜桃臀的形状。胸部也是一个道理,长期含胸驼背就会影响身体软骨结构,筋膜的发展的方向丰胸食物。从而导致压迫胸部的乳腺,和胸部导致发育不良等丰胸产品酒酿蛋.